21 de maig. Conferència. "Dona i Mercat de Treball: situació actual i perspectiva de futur"

Convocatòria. (castellano) (valencià) 

Galeria de fotos

 

Presentació.   

Se sol usar la imatge del sostre de cristall per a il·lustrar la situació d'aquelles dones que tenint els coneixements, habilitats i carrera professional necessaris per a exercir llocs de la més alta responsabilitat, no aconsegueixen finalment aquest reconeixement per part de la corresponent estructura organitzacional de la societat. Fins i tot, en les societats històricament més avançades, que s'han dotat de règims normatius  basats en una racionalitat subjacent democràtica de caràcter no discriminatori, es pot parlar, no obstant això de situacions de discriminació de la dona en general, i dins del món del treball en particular, i que necessàriament no estan vinculades al compliment o incompliment de cap precepte legal, però que es poden constatar per percepcions merament estadístiques entre homes i dones en perjudici del grup femení que, d'altra banda, és una mica major, i així es pot donar la circumstància, per exemple , de parlar de la diferència salarial entre homes i dones podent-se argumentar, al mateix temps, que no existeix una base estrictament legal que condicione diferències econòmiques en un determinat perfil professional en funció que siga home o dona qui ho ocupa.

Evidentment qualsevol infraestructura normativa s'elabora sobre una sèrie de tradicions que resumeixen la percepció de les relacions humanes des de diferents  posicions dins de la distribució del poder en la societat,  que es van implementant al llarg del temps, entrant en conflicte o complementant-se de manera dialèctica en la configuració de les institucions humanes, en un procés temporal en el qual poden donar-se situacions paradoxals com la descrita anteriorment. Una de les perspectives més recentment introduïdes dins de la tradició de l'anàlisi crítica de la societat és la perspectiva de genere, que apareix com a categoria analítica en la Quarta Conferència Mundial de la Dona, que es va celebrar en 1995 a Pequín, sota els auspicis de Nacions Unides, en la qual es van establir certs compromisos dels Estats participants respecte de la garantia a les dones de l'accés equitatiu a oportunitats socials, econòmiques, polítiques, laborals, educatives, culturals i de salut.

Amb la finalitat d'oferir un cert estat de la qüestió, la Societat Econòmica d'Amics del País organitza aquesta conferència de la Professora Gemma Fabregat, “Dona i mercat de treball: situació actual i perspectiva de futur” després de la qual, com és habitual, s'obrirà un col·loqui i a la qual estan convidats tots els socis i ciutadans en general.


Ponent.
 

Sra. Gemma Fabregat Monfort, Doctora en Dret, Premi extraordinari de doctorat de la Universitat de València, Professora Titular d'Universitat de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de València (*EG) des de l'any 2006, que és autora de diferents monografies en solitari i en règim de *coautoría i col·laborat en diferent llibres  i revistes especialitzades, així com en la direcció i coordinació d'obres col·lectives; i com investigadora ha treballat, entre altres àrees, la igualtat de gènere entre dones i homes: plans d'igualtat, mesures d'acció positiva, la igualtat en l'accés a l'ocupació, l'assetjament sexual i l'assetjament moral en el treball i el tractament de l'assetjament moral i sexual en l'empresa, etc.


Modera
la taula la Sra. Esther Enjuto Castellanos, Presidenta de la Comissió de Génere i Poítiques  d 'Igualtat de la RSEAPV 

 

La conferència se celebra al Saló d'Actes del Conservatori Professional de Música de València, Edifici Històric a la Plaça de Sant Esteve 3, a les 19 hores.

 

Santiago L. del Agua
L'Econòmica. Llums i Ombres